e-gwarancja

Zgłoszenie w ramach e-Gwarancji

Wystarczy dowód zakupu (np. faktura VAT) oraz reklamowany produkt. Żadne inne dokumenty nie są potrzebne.
Okres gwarancji

Okres gwarancji zaczyna biec od daty otrzymania produktu.
e-GWARANCJA VERYSIMPL

Gwarancja łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią zostaje udzielona osobie fizycznej na okres 24 miesięcy od daty wydania mebli kupującemu.
W przypadku zakupu komercyjnego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami gwarancji podanymi poniżej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodnością towaru z umową

Treść Gwarancji

1. Gwarancja stanowi zobowiązanie producenta zwanego dalej Gwarantem do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych
rzeczy sprzedanej w okresie wymienionym na pierwszej stronie niniejszej gwarancji licząc od daty sprzedaży.
2. Firma PPUH WOMEB S.C. JERZY WOŁOWIEC I WSPÓLNICY zapewnia dobrą jakość i właściwe funkcjonowanie mebla
przy zachowaniu prawidłowych zasad użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w okresie wymienionym na pierwszej
stronie niniejszej gwarancji licząc od daty sprzedaży.
3. Niniejsza karta gwarancyjna jest dowodem przysługującej gwarancji.
4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje zakupionych mebli, w których uszkodzenia powstały na skutek:
– montażu przez kupującego niezgodnego z instrukcją montażu, eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem,
– mechanicznego uszkodzenia produktu powstałego wskutek niewłaściwego przechowywania, transportu lub
niewykonania przewidzianych zabiegów konserwacyjnych,
– mechanicznego uszkodzenia produktu powstałego w wyniku przeciążenia i wywołanych nim wad w
szczególności pęknięć, wyszczerbień i stłuczeń elementów szklanych.
– naturalnego zużycia będącego konsekwencją użytkowania rzeczy w trakcie prawidłowej eksploatacji,
– napraw dokonanych przez osoby do tego nieupoważnione,
– czynności konserwacyjno-naprawczych wykonanych przez użytkownika w wyniku których wada powstała,
– działania siły wyższej (ulewa, pożar , powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.),
– używania nieoryginalnych części zamiennych,
– użytkowania produktu w temperaturach ujemnych i miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka).
5. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa użytkownika do domagania się zwrotu utraconych zysków bądź
szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu oraz kosztów demontażu produktu.
6. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta, który może rzecz naprawić poprzez: naprawę bądź wymianę
części uszkodzonej lub wymianę całej rzeczy. Niezależnie od sposobu usunięcia wady gwarancja trwa dalej, przedłużona
o czas usuwania wady przez gwaranta.
W razie wymiany artykułu lub jego części na nowe bądź ich naprawy w ramach gwarancji, gwarancja biegnie na nowo
w odniesieniu odpowiednio do artykułu lub jego części.
7. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od jego zgłoszenia.
8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Gwarant zobowiązuje się do naprawy urządzenia lub jego
uszkodzonej części w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeśli usunięcie wady, z powodu jej skomplikowania
wymaga znacznego nakładu pracy lub wymaga oczekiwania na surowce, termin ten ulega stosownemu przedłużeniu,
przy czym Gwarant dołoży należytej staranności, aby usunąć wadę, w możliwie najkrótszym terminie co zostanie
uzgodnione wspólnie z kupującym.
9. W razie sprzedaży rzeczy w okresie trwania umowy gwarancyjnej uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę.
10. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
– stwierdzenie przez Gwaranta lub Sprzedawcę dokonania samowolnych zmian konstrukcyjnych bądź regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi,
– użytkowania rzeczy od momentu gdy uszkodzenie stało się widoczne.
11. W przypadku reklamacji Użytkownik ma obowiązek dostarczenia do VERYSIMPL drogą
elektroniczną kopię dowodu zakupu lub numer zamówienia.
12. Naprawy dokonywane są w miejscu wskazanym przez Gwaranta
13. Reklamujący zobowiązuje się przygotować do naprawy mebel czysty i opróżniony.
Jeżeli naprawa wymaga odesłania towaru do Gwaranta, prosimy towar zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym, które mogą powstać w transporcie. Opis jak poprawnie zapakować towar: tutaj >>
PYTANIA? NAPISZ DO NAS.
BIURO@VERYSIM.PL